REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.ZNANAAGENCJA.PL

 § 1.

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.znanaagencja.pl jest prowadzony przez Adwise Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. E. Ciołka 10, 01-402 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797064, REGON: 383984488, NIP: 5272900559, której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 zł (opłacony w całości). 
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu sklepu internetowego www.znanaagencja.pl zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Dokumentacja prawna – usługa przygotowania dokumentacji prawnej dla strony internetowej, sklepu internetowego lub landing pages zamawianego za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. Godziny pracy – godziny pracy Usługodawcy od 9:00 do 17:00 w Dni robocze,
 4. Klient – Użytkownik Sklepu, który dokonał zakupu Usługi w Sklepie,
 5. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego Zamówieniach złożonych za pośrednictwem Witryny,
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 7. Umowa – Umowa przeniesienia praw autorskich,
 8. Usługa – łącznie Usługa I i Usługa II,
 9. Usługa I – usługa stworzenia przez Usługodawcę na indywidualne Zamówienie serwisu internetowego, brandingu lub animacji i multimediów, 
 10. Usługa II – usługa wytworzenia przez Usługodawcę na indywidualne Zamówienie gadżetów reklamowych z logo Klienta lub opracowania materiałów drukowanych,
 11. Usługodawca/Sprzedawca – Adwise Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. E. Ciołka 10, 01-402 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797064, REGON: 383984488, NIP: 5272900559, której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 zł (opłacony w całości), e-mail: biuro@znanaagencja.pl,
 12. Użytkownik – przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie,
 13. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu internetowego www.znanaagencja.pl,
 14. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.znanaagencja.pl.
 15. Sklep – sklep internetowy zarządzany i prowadzony przez Usługodawcę, w ramach Serwisu znajdujący się pod adresem: www.znanaagencja.pl/sklep,
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu określające: rodzaj i ilość zamawianych Usług Sprzedawcę, sposób zapłaty oraz dane Klienta.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis jest prowadzony w celu prezentacji Usług znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, umieszczania informacji i artykułów o tematyce związanej z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę, a w szczególności do dokonywania zakupu Usług za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu przez Użytkownika. 

§ 2. 

Warunki techniczne

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób funkcjonowania Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję czy przekazać Usługodawcy swoje dane osobowe za jego pośrednictwem, a następnie dokonać zakupu oferowanych przez Usługodawcę Usług lub założyć Konto a następnie dokonać zakupu oferowanych Usług.
 3. Użytkownik korzystając z funkcjonalności Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Serwisu treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Serwisu, a także do:
 1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 3. niewykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,
 4. powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu do przesyłania Usługodawcy reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 1. Do przeglądania Serwisu w tym Usług oferowanych przez usługodawcę za pośrednictwem Sklepu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefonu, tabletu) podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.
 2. Do założenia Konta i dokonania zakupu Usługi za pośrednictwem Sklepu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki poczty elektronicznej – e-mail).
 3. Usługodawca informuje o ryzyku związanym z wykorzystaniem sieci Internet, skutkującym możliwością bezprawnej ingerencji osób trzecich lub złośliwych programów/wirusów wbrew woli i wiedzy Usługodawcy.
 4. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

§ 3.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
 1. usługę w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia i korzystania z Konta w ramach Sklepu (usługa Konta),
 2. usługę przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie wiadomości elektronicznych (e-mail) (usługa Newsletteru).
 1. Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej zgodnie z Regulaminem. 
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 3. Użytkownik może bezpłatnie zarejestrować Konto w Sklepie po naciśnięciu przycisku „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto w procesie dokonywania zakupu Usługi za pośrednictwem Sklepu, poprzez zaznaczenie checkboxa „Stworzyć konto?”.
 4. Zarejestrowanie Konta przez Użytkownika wymaga:
 1. wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), 
 2. ustanowienie przez Użytkownika unikatowego hasła do Konta, 
 3. złożenia przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 
 1. Z chwilą wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej Użytkownik otrzyma od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość e-mail z hiperłączem (linkiem) do Regulaminu Serwisu i hiperłączem (linkiem)aktywującym jego Konto. Podanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej celem założenia Konta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. 
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta dochodzi z chwilą, gdy Użytkownik kliknie w przesłany przez Usługodawcę link aktywujący Konto i tym samym potwierdzi, że chce założyć Konto w Serwisie i akceptuje Regulamin Serwisu.
 3. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się na swoje Konto klikając przycisk „Zaloguj się” umieszczony w zakładce „Moje konto” podając wskazany podczas zakładania Konta login oraz ustanowione hasło. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje Konto ma możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, zmiany swoich danych, zmiany hasła do Konta, przejrzenia listy zrealizowanych Zamówień.
 4. Informacje przesyłane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu usługi Newsletteru zawierają informacje o Usługach oferowanych przez Usługodawcę, aktualnych promocjach obowiązujących w Sklepie, dostępnych kuponach rabatowych oraz inne wiadomości dotyczące Serwisu.
 5. Użytkownik chcąc skorzystać z usługi Newsletteru powinien w formularzu do zapisu na Newsletter dostępnym w Serwisie wpisać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który chce otrzymywać wiadomości od Usługodawcy, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, wrazić zgodę marketingową na otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i nacisnąć przycisk „Zapisz się”. 
 6. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz się” Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie chęci zapisania się przez Użytkownika do usługi Newsletteru wraz z hiperłączem (linkiem), którego naciśnięcie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Serwisu i rejestrację Użytkownika do usługi Newsletteru.
 7. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletteru dochodzi z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika hiperłącza (linku) potwierdzającego rejestrację do usługi Newsletteru przesłanego przez Usługodawcę. Naciśnięcie tego hiperłącza (linku) przez Użytkownika powoduje dodanie podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) do listy e-mailingowej Usługodawcy. 
 8. Użytkownik może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w § 9 poniżej. 

§ 4. 

Ceny Usług

 1. Informacja o cenach Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu, ich cechach oraz istotnych właściwościach zamieszczone są w Sklepie przy prezentowanych Usługach.
 2. Wszystkie ceny Usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) w stawce aktualnie obowiązującej i wyrażone są w złotych polskich.
 3. Ceny Usług II zamieszczonych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy produktu przez firmę kurierską powstałego po wykonaniu Usługi II przez Usługodawcę. Koszt dostawy jest wyświetlany po dodaniu Usługi II do koszyka przed złożeniem Zamówienia.
 4. Ceny Usług prezentowanych w Sklepie mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiany cen Usług nie mają wpływu na ceny Usług zakupionych przed zmianą ceny Usług w Sklepie.

§ 5.

Warunki składania Zamówień 

 1. Do złożenia Zamówienia na Usługę dochodzi z chwilą, gdy Użytkownik doda do koszyka wybraną przez siebie Usługę i naciśnie przycisk „Zamawiam i płacę”. Użytkownik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.
 2. Zakupu Usługi za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może dokonać przez całą dobę, we wszystkie dni roku kalendarzowego, niezależnie od tego czy posiada Konto w Sklepie.
 3. Użytkownik, który nie posiada Konta w Sklepie dokonując zakupu Usługi oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Usługi, które Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a zatem samo złożenie Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy ze Sprzedawcą, bowiem do zawarcia umowy zakupu Usługi dochodzi dopiero z chwilą opłacenia złożonego Zamówienia i otrzymania potwierdzenia realizacji Zamówienia. Po zawarciu Umowy Zamówienie staje się częścią integralną Umowy.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia na Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu jest podanie przez Użytkownika informacji niezbędnych do złożenia Zamówienia oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej lub zarejestrowanie Konta zgodnie z § 3 powyżej i złożenie oświadczeń wymaganych w tym procesie.
 6. Złożenie Zamówienia następuje w momencie, w którym Użytkownik akceptuje Zamówienie, klikając ikonę „Kupuję i płacę”.
 7. Po wysłaniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika, który potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadanym mu numerem Zamówienia oraz informacjami dotyczącymi:

a)  danych Sprzedawcy i poszczególnych pozycji Zamówienia,

b)  łącznej ceny brutto Zamówienia do zapłaty,

c)  sposobów zapłaty za Zamówienie,

e) dodatkowych informacji do Zamówienia, jeżeli takowe przekazał.

 1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę nie stanowi przyjęcia oferty Użytkownika. Potwierdzenie przyjęcia oferty stanowi dopiero potwierdzenie realizacji Zamówienia wysyłane przez Usługodawcę po uiszczeniu przez Klienta ceny za zamówioną Usługę.
 2. Zakupu Dokumentacji prawnej Użytkownik może dokonać tylko, gdy dokonuje za pośrednictwem Sklepu zakupu Usługi I w postaci serwisu internetowego.
 3. Historię realizacji Zamówień Użytkownik posiadający Konto może śledzić w zakładce „Moje Konto” po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie.
 4. Zamówienia na realizację Usługi są realizowane przez Usługodawcę wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania Zamówienia Użytkownik może uzyskać wskazówki, kontaktując się ze Sklepem przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: biuro@znanaagencja.pl 

§ 6.

Sposób i termin płatności

 1. Użytkownik za Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu może zapłacić:
 1. przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Paynow,
 2. przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Dotpay,
 3. za pośrednictwem płatności mobilnej – Blik,
 4. zwykłym przelewem bankowym – z zastrzeżeniem, iż wybierając tego rodzaju przelew w tytule przelewu należy podać numer złożonego Zamówienia, zgodnie z ust. 5 poniżej.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d) powyżej Użytkownik zobowiązany jest opłacić Zamówienie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Za datę zapłaty za zakup Usługi uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. W przypadku braku zapłaty ceny za zakupioną Usługę w terminie, o którym w ust. 2 powyżej, nie dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, a złożone Zamówienie zostaje anulowane. W przypadku, gdy Użytkownik nie uiścił pełnej ceny za Usługę w terminie, o którym w ust. 2 powyżej, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi w terminie do 14 dni od dnia anulowania Zamówienia wpłaconą kwotę.
 4. Dokonując płatności zwykłym przelewem bankowym, o którym mowa w ust. 1 lit. d) powyżej w tytule przelewu Użytkownik powinien podać numer Zamówienia nadany przez Sprzedawcę i przesłany Użytkownikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku dokonania płatności zwykłym przelewem bankowym, o którym mowa w ust. 1 lit. d) i niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu przyporządkowania otrzymanej płatności do numeru Zamówienia. W przypadku niemożliwości przyporządkowania numeru Zamówienia do otrzymanego przelewu w terminie do 3 Dni roboczych od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca anuluje Zamówienie i w terminie do 14 dni zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew.

§ 7.

Realizacja Zamówienia 

 1. W terminie 1 Dnia roboczego od dnia zaksięgowania płatności Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej brief kreatywny – zawierający zestaw pytań niezbędnych w procesie realizacji Usługi. Zawarte w briefie kreatywnym informacje dotyczą m.in. oczekiwań Klienta związanych z realizacją zamówionej Usługi, idei i pomysłów Klienta związanych z realizacją zamówionej Usługi, głównych celów jakie ma spełniać zamówiona Usługa, grupy docelowej do której ma być kierowana zamówiona Usługa.
 2. Klient jest zobowiązany odesłać Usługodawcy otrzymany brief kreatywny – uzupełniony o informacje niezbędne do wykonania zamówionej Usługi. 
 3. W terminie 1 Dnia roboczego od dnia otrzymania do Klienta briefu kreatywnego, Usługodawca kontaktuje się telefonicznie z Klientem w Godzinach pracy Usługodawcy celem omówienia przesłanego briefu kreatywnego.
 4. Usługodawca oświadcza, że:
 1. Usługi I są realizowane w terminie do 5 Dni roboczych licząc od następnego Dnia roboczego po dniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
 2. Usługi II są realizowane w terminie do 10 Dni roboczych licząc od następnego Dnia roboczego po dniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 1. Z chwilą wykonania Usługi Usługodawca przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej plik zwierający wizualizację realizacji Usługi celem jej akceptacji. Klient po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim jest zobowiązany do zgłoszenia Usługodawcy uwag do wykonanej Usługi lub przesłania informacji o braku uwag do wykonanej Usługi i jej zaakceptowania.
 2. Uwagi do wykonanej Usługi Klient może przekazać Usługodawcy w 2 turach. 
 3. Strony poprzez turę, o której mowa w ust. 6 powyżej, rozumieją jednorazowe przekazanie przez Klienta zbioru dowolnej ilości zmian/uwag do wykonanej Usługi w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każde kolejne zgłaszane przez Klienta uwagi, ponad limit tur wskazany w ust. 6 powyżej, nie będą uwzględniane przez Usługodawcę. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy zmiany/uwagi są konsekwencją niewprowadzenia przez Usługodawcę zmian/uwag zgłoszonych przez Klienta w ramach jednej z dwóch tur, o których mowa w ust. 6 powyżej, albowiem takowe żądanie nie jest rozumiane jako kolejna tura zmian. 
 4. Usługodawca po otrzymaniu od Klienta zmian/uwag do wykonanej Usługi informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, ile potrwa wprowadzanie zgłoszonych przez Klienta zmian/uwag.
 5. Po wprowadzeniu wszystkich zmian/uwag zgłoszonych przez Klienta Usługa zostaje zrealizowana, o czym Usługodawca informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e–mail wraz z Umową podpisaną przez Usługodawcę podpisem elektronicznym. 
 6. Klient po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej jest zobowiązany do zaakceptowania wykonanej Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Brak wiadomości od Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest poczytywany przez Usługodawcę za akceptację wykonanej Usługi.
 7. Klient po otrzymaniu od Usługodawcy Umowy jest zobowiązany do podpisania i odesłania jednego egzemplarza Umowy na adres Usługodawcy wskazany na tej umowie. W przypadku niepodpisania i nieodesłania Umowy przez Klienta prawa autorskie do wykonanej Usługi pozostają przy Usługodawcy, a Klientowi nie przysługują w związku z tym jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Usługodawcy.
 8. W przypadku, zamówienia przez Klienta Usługi II Sprzedawca przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e–mail dodatkowo informację o nadaniu do Klienta przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 9. Do każdego Zamówienia Usługodawca z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym wystawia fakturę zaliczkową, a z chwilą wykonania Usługi fakturę końcową. Usługodawca przesyła Klientowi faktury na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 8.
Reklamacje 

 1. Użytkownik Sklepu ma prawo do złożenia reklamacji na usługi świadczone drogą elektroniczną tj. usługę Konta lub usługę Newsletteru.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@znanaagencja.pl lub w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres siedziby Usługodawcy, za pośrednictwem operatora pocztowego (rekomendowany dopisek: „Reklamacja usługi świadczonej drogą elektroniczną”).
 3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać, co najmniej dane Użytkownika, wskazanie usługi objętej reklamacją, opis okoliczności uzasadniających reklamację żądanie Użytkownika w ramach reklamacji oraz adres zamieszkania lub adres e-mail w zależności od tego w jakiej formie Użytkownik oczekuje od Usługodawcy odpowiedzi na reklamację.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Użytkownika.
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9.

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. umowy o usługę Konta oraz umowy o usługę Newsletteru.
 2. Użytkownik od usługi Newsletteru może odstąpić, klikając w hiperłącze (link) zatytułowany „Wypisz”, który znajduje się w stopce każdej wiadomości przesłanej Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach usługi Newsletteru. Kliknięcie przez Użytkownika w hiperłącze (link) na zasadach określonych w zdaniu poprzednim oznacza odstąpienie przez Użytkownika od usługi Newsletteru i usunięcie adresu e-mail Użytkownika z listy e-mailingowej Usługodawcy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Konta, Użytkownik może dostarczyć Usługodawcy w formie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres biuro@znanaagencja.pl.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinno wskazywać adres poczty elektronicznej Użytkownika odstępującego od umowy o świadczenie usługi Konta, aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy usługi Konta usuwa Konto Klienta.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. umowy o usługę Konta oraz umowy o usługę Newsletteru pozostaje bez wpływu na prawa nabyte przez strony przed odstąpieniem od tej umowy.

§ 10.

Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie – łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Usługodawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści, o których mowa w ust. 1 powyżej są chronione prawem autorskim i nie mogą być publicznie wykorzystywane przez Użytkownika lub Klienta w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy w szczególności powielane, udostępniane, zmieniane itp.
 3. Użycie zastrzeżonego logo i nazwy Usługodawcy bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione i będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 11.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. 
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy będą powiadamiani przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w Serwisie a osoby posiadające Konto dodatkowo poprzez przesłanie aktualnej wersji Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika. 
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. 
 4. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, który zarejestrował Konto, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik nie oświadczy Usługodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Konta.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie złożone Zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia. 
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2020 r. 

 § 12.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu.
 2. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla stron.  
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.
 5. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawieranych przez Klienta z Usługodawcą, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Usługodawcy.